Återbetalningsskyldighet

Skriv ut

Om du fått ersättning från a-kassan som du inte haft rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Du är skyldig att betala tillbaka ersättningen om:

  • du har orsakat att pengarna betalats ut fel, det gäller även om du inte förstått att du inte hade rätt till pengarna
  • du inte orsakat att pengarna betalats ut fel, men om du insett eller borde ha insett att du inte hade rätt till pengarna
  • du får ersättning från oss under en period som du då har rätt till, men i efterhand får ett ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för perioden ska du betala tillbaka ersättningen som du har fått för perioden.

I samband med att du ansöker om arbetslöshetsersättning signerar du Ansökan om  ersättning eller motsvarande blankett  "Anmälan om arbetslöshet" och förbinder dig att meddela a-kassan förändringar av din situation som kan påverka ersättningsrätten. Du kan läsa mer om din informationsskyldighet här.

Betala tillbaka i tid 

Vi kommer att utreda ditt ärende och du kommer att få ett skriftligt beslut. I beslutet står när vi senast ska ha fått det du ska betala tillbaka. Vi kommer ta ut ränta om du inte betalar i tid. Om du inte kan betala hela beloppet i tid kan du kontakta oss för en avbetalningsplan. Vi kommer göra en bedömning av din situation.

Befrielse från återbetalningsskyldighet 

Vi kan under vissa förutsättningar besluta om att du inte behöver betala tillbaka. Vi kommer att pröva det i varje ärende och det innebär att du kan slippa att betala tillbaka en del av eller hela återkravsbeloppet. Befrielse kan till exempel bli aktuellt om du genomgår en skuldsanering. 

Om du lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss 

Om du har lämnat felaktig information till oss, medvetet eller av grov vårdslöshet låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till oss om förhållanden av betydelse för din rätt till ersättning, kan vi också besluta att du ska uteslutas som medlem i a-kassan eller att du ska frånkännas rätten till arbetslöshetsersättning. Det är kassaföreståndaren som beslutar om det. Om det finns särskilda skäl kan du istället för att uteslutas frånkännas ersättningsdagar.

Det är viktigt att du lämnar din förklaring till varför det har blivit fel och intyg för att styrka dina skäl. 

Om man blir utesluten är man inte längre med i a-kassan och kan inte längre få ersättning från oss. Man kan gå med i en a-kassa igen, men man börjar om på nytt och måste vara medlem i tolv månader och dessutom uppfylla ett arbetsvillkor innan man kan få ersättning igen.

Om man skulle bli frånkänd ersättning betyder det att man inte kan få ersättning under minst 45 och högst 195 dagar. Innan man kan få ersättning igen ska man också arbeta under 80 dagar.

Det finns tillfällen då a-kassan även måste polisanmäla dig

Dessa situationer uppstår om du medvetet (med uppsåt) lämnar felaktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för att ersättning från oss betalas ut fel. Du kan dömas för bidragsbrott.

Den som lämnar sådana uppgifter genom att vara grovt oaktsam kan istället dömas för vårdslöst bidragsbrott. Brotten kan ge fängelse. Det räcker med att det är fara för att ersättning från oss betalas ut fel, det krävs inte att några pengar har betalats ut. 

Vi har en skyldighet att polisanmäla om vi misstänker att någon har begått bidragsbrott. Vi kan också polisanmäla i andra fall, till exempel om vi anser att någon gjort sig skyldig till bedrägeri eller urkundsförfalskning.

Underrättelseskyldighet 

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen är vi skyldiga att meddela andra myndigheter om vi misstänker felaktiga utbetalningar. Det innebär att om vi misstänker att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, andra a-kassor eller kommunerna betalat ut felaktig ersättning eller bidrag måste vi meddela myndigheten eller den andra a-kassan det.

Innehållande av ersättning

Läs mer om innehållande av ersättning

Om du inte är nöjd med beslutet

Läs mer om hur du går tillväga om du inte tycker beslutet är rätt.