Om oss

STs arbetslöshetskassa har till uppgift att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar.
 

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting samt personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.
 
Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i företag eller inrättning samt deras underleverantörer vars verksamhet utgörs av samhällsservice och som helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

 

STs arbetslöshetskassa har följande mål:
- A-kassans beslut ska vara korrekta utifrån gällande lagstiftning och enhetliga 
- A-kassans arbete ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt 
- A-kassans medlemmar ska få sin arbetslöshetsersättning utbetald i rimlig tid. 

Medlemsantalet i STs arbetslöshetskassa uppgick årsskiftet 2016/2017 till drygt 75 000 medlemmar. A-kassan betalade ut ersättning till cirka 2 300 medlemmar under år 2016.

Arbetslöshetskassan beräknar även dagpenning för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin. Uppgifterna kan hämtas av Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Bakomliggande organisationer är Fackförbundet ST , Försvarsförbundet och Tull och Kust.

Arbetslöshetskassan är en egen juridisk person.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är tillsynsmyndighet och granskar arbetslöshetskassorna. Även Riksrevisionen och Arbetsförmedlingen (AF) granskar arbetslöshetskassornas verksamhet.

Arbetslöshetskassorna är skyldig enligt lag att lämna uppgifter till andra myndigheter och de samverkar med en mängd myndigheter och organisationer, bland annat Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden (CSN).

STs arbetslöshetskassas verksamhet finansieras av medlemsavgifter. De ska täcka arbetslöshetskassans administrationskostnader samt de avgifter som STs arbetslöshetskassa betalar till staten.

Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige finansieras genom avgifter från arbetslöshetskassorna och arbetsgivaravgifter. Den största delen av de avgifter som a-kassornas medlemmar betalar in till a-kassorna betalas vidare in till staten. När en a-kassa ska betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar ansöker den om statsbidrag för motsvarande belopp från staten.