Föreningsstämmans innehåll

Ombud på föreningsstämman

Föreningsstämma

Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Föreningsstämman väljer bla styrelse och revisorer, tar ställning till inkomna motioner, fastställer räkenskaperna samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningsstämman har ett ordinarie årsmöte varje år före den 1 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Nästa ordinarie föreningsstämma äger rum den 31 maj 2024 klockan 9 -11.

Människor på möte

Nomineringar