Föreningsstämma

Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Föreningsstämman väljer bla styrelse och revisorer, tar ställning till inkomna motioner, fastställer räkenskaperna samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningsstämman har ett ordinarie årsmöte varje år före den 1 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer.

IAF har godkänt att föreningsstämman kan hållas vid ett senare datum än 1 juli under år 2020 på grund av COVID-19.

Styrelsen har därför beslutat flytta fram a-kassans föreningsstämma från den 29 maj 2020 till den 7 oktober 2020. På stämman ska det väljas styrelseledamöter och suppleanter till dessa, förtroendevalda revisorer och suppleanter till dessa samt en valberedning. 

Människor på möte

Föreningsstämmans innehåll

Ombud på föreningsstämman

Nomineringar