Föreningsstämma

Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Föreningsstämman väljer bla styrelse och revisorer, tar ställning till inkomna motioner, fastställer räkenskaperna samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningsstämman har ett ordinarie årsmöte varje år före den 1 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska äga rum den 2 juni 2022 med start klockan 10. 

På stämman i år ska det väljas styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, förtroendevalda revisorer samt suppleanter för dessa.

Människor på möte

Föreningsstämmans innehåll

Ombud på föreningsstämman

Nomineringar