Föreningsstämma

Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Föreningsstämman väljer bla styrelse och revisorer, tar ställning till inkomna motioner, fastställer räkenskaperna samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningsstämman har ett ordinarie årsmöte varje år före den 1 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer.

IAF har godkänt att föreningsstämman kan hållas vid ett senare datum än 1 juli under år 2020 på grund av COVID-19.

Styrelsen har därför beslutat flytta fram a-kassans föreningsstämma från den 29 maj 2020 till den 7 oktober 2020. På stämman ska det väljas styrelseledamöter och suppleanter till dessa, förtroendevalda revisorer och suppleanter till dessa samt en valberedning. Du som är medlem kan nominera kandidater till dessa poster. Du gör det enklast genom att skriva till nominering2020@stsakassa.se senast den 31 augusti 2020. Ange namn och personnummer samt e-postadress på den du vill nominera. Uppge vem du är och vad du har för personnummer.

Människor på möte

Föreningsstämmans innehåll

Ombud på föreningsstämman

Nomineringar