Företagare

En person som arbetar i en näringsverksamhet som han eller hon har ett väsentligt inflytande över är företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Om du haft ett eget företag kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning om du skiljer dig från eller gör ett uppehåll i verksamheten. 

man och kvinna

Är du företagare?

Företagarbegreppet definieras i 34 § ALF:
Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

Företagarbegreppet består av tre kriterier som alla behöver vara uppfyllda för att du ska anses vara företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Kriterierna
är:

 • Bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (IL),
 • Personligen utför arbete i verksamheten, samt
 • Har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Följande faktorer tyder på att du är företagare:

 • Styrelseledamot eller suppleant
 • Firmatecknare
 • VD
 • Majoritetsägare i företaget (äger 50 procent eller mer av aktierna om du inte sitter i styrelsen). Genom ditt ägande kan du fatta avgörande beslut för verksamheten
 • Du har ett väsentligt inflytande över verksamheten som är så starkt att du genom din kompetens avgör det ekonomiska utfallet (med kompetens menas här förutom kunskap även de åtgärder och ställningstaganden som du har gjort i verksamheten)

När kan du få ersättning som företagare?

Arbetslöshetsersättning ska inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och ska inte heller underlätta start av egen näringsverksamhet. Ersättningsrätten för person som anses vara företagare är därmed begränsad.

För att kunna beviljas ersättning som företagare behöver samtliga tre kriterier i företagarbegreppet enligt ovan upphört.

Om du till exempel överlåter ditt företag men arbetar kvar i företaget efter överlåtelsen är du fortfarande företagare. 

Du kan få ersättning vid tillfälligt uppehåll i verksamheten 

Om du inte vidtar några åtgärder kan du beviljas ersättning utan att behöva avveckla din verksamhet. Vid tillfälligt uppehåll läggs verksamheten vilande. Någon verksamhet får överhuvudtaget inte bedrivas i företaget under tiden som det är vilande. Möjligheten att få ersättning när inga åtgärder vidtas kan nyttjas flera gånger utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

Innan år 2020 behövde du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kunde få ersättning från a-kassan om ditt företag lades vilande på nytt. Från och med januari 2024 behöver du ha arbetat i företaget under minst tre år innan du kan få ersättning

Det finns vissa åtgärder som du får göra även om du lagt företaget vilande

 • Nödvändiga åtgärder på grund av oförutsedda händelser av force majeure karaktär.
 • Enstaka avvecklingsåtgärd som inte kan anses som en fortsättning på den tidigare bedrivna näringsverksamheten. Åtgärden ska endast kräva en begränsad arbetsinsats och den ska inte varit möjlig att vidta innan du upphörde att bedriva verksamhet.
 • Åtgärder på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning.

Vilka handlingar kan du behöva skicka in när du lagt företaget vilande 

Om du lagt företaget vilande ska du även skicka in blanketten ”Tillfälligt uppehåll”. Denna blankett får du från oss. Du behöver även redogöra för vad som kvarstår i företaget, det kan handla om lager, maskiner och inventarier. Du behöver redogöra för din avsikt med detta och var det förvaras idag. Tänk även på att du normalt behöver stänga ner hemsidor och att du inte får annonsera eller marknadsföra dig.  

Du kan få ersättning om du upphört med verksamheten 

Om du helt upphört med verksamheten krävs det att a-kassan vid en samlad bedömning kan konstatera att du upphört med din verksamhet. Nedan ser du några exempel på förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska anses ha upphört definitivt med verksamheten.

 • Företaget ska avregistreras hos Bolagsverket.
 • F-skatt och moms ska avregistreras hos Skatteverket.
 • Samtliga inventarier ska vara sålda.
 • Andelar i företaget ska vara sålda.
 • Eventuellt hyreskontrakt för den lokal där verksamheten har bedrivits ska vara uppsagt.
 • Du ska till alla delar ha upphört annat än tillfälligt med verksamheten i företaget.

Vilka handlingar kan du behöva skicka in när du definitivt upphört med företaget:

 • Avregistrering eller ändringsbevis av företaget hos Bolagsverket. 
 • Försäljningsavtal rörande eventuella inventarier.
 • Kopia av köpe-/säljavtal (samtliga sidor).  De båda parternas namnteckningar måste finnas med. 
 • Återkallande av eventuella tillstånd som var en förutsättning för att driva företaget, t.ex. trafiktillstånd.
 • Uppsägning av eventuellt hyreskontrakt / lokal om inte detta framgår av köpe-/säljavtalet. Om verksamheten har bedrivits i en lokal i hemmet ska du styrka vad denna lokal ska användas till framöver.  
 • Vid konkurs - konkursbeslut från tingsrätten.
 • Kopia av beslut att F-skatten är återkallad.    
 • Kopia av avregistreringsbevis från momsregistret.  
 • Vid arrende - kopia av avtal som visar att arrendet upphört. 
 • Kopia av bolagets balans- och resultaträkning per nedläggningsdag. Genom den kan du styrka att det inte kvarstår lager, inventarier och maskiner i företaget. Alternativt kan en revisor eller annan utomstående intyga/styrka att allt definitivt har upphört och från och med vilket datum detta har skett.
 • Vid likvidation ska du skicka in en kopia av ansökan om likvidation som du har skickat till Bolagsverket. Du får inte själv utses till likvidator för då anses du inte vara skild från verksamheten. I vissa fall får inte heller en familjemedlem vara utsedd.

Vilka handlingar ska du i övrigt skicka in

Om du varit verksam i eget företag kommer du få svara på ett antal frågor via Mina sidor. Du kommer även få besked om vilka intyg du behöver skicka in. Om du inte använder dig av Mina sidor ska du fylla i blanketten Arbetsintyg för företagare samt vidimerade kopior av inkomstdeklarationer för de tre senaste åren. Om du vill att vi hämtar uppgifter direkt från Skatteverket ska du till Skatteverket skicka blanketten "Begäran om utlämnande av uppgifter" som finns att skriva ut under blanketter. Du kommer behöva komplettera med intyg beroende på vad som hänt med företaget (nedläggning, försäljning, konkurs, vilande verksamhet eller likvidation). Samtliga kopior bör vara vidimerade.

Om du upphör med verksamheten utan giltig anledning 

Vi kommer att pröva om du ska stängas av från rätt till ersättning under 45 ersättningsdagar om du upphör med din verksamhet utan giltig anledning. Under punkt 7 på blanketten ”Arbetsintyg för företagare” anger du orsaken till varför företaget har upphört eller lagts vilande, läs även igenom instruktionerna vilka intyg du behöver bifoga för att styrka dina skäl.

Om företagandet har upphört på grund av dålig lönsamhet ska en kopia av bolagets balans- och resultaträkning för de tolv senaste månaderna skickas in.

Bisyssla och deltidsföretagare

Om du har arbetat i ditt företag vid sidan av din anställning kan det finnas möjligheter att få arbetslöshetsersättning trots att du inte har tillfälligt uppehåll eller om du har helt upphört med din personliga verksamhet i företaget. Läs mer om dessa situationer: "Bisyssla" och "Deltidsföretag".

Uppdragstagare

Om du arbetar för ett egenanställningsföretag, är uppdragstagare eller frilansar ska du fylla i frågeformuläret Egenanställning/ Uppdragstagare/ Frilans via Mina sidor. Om du inte använder dig av Mina sidor ska du skicka in motsvarande blankett. Denna blankett får du från oss. Läs även mer om reglerna för uppdragstagare här.

Skogs- och jordbruk

Om du äger eller är delägare i en lantbruksfastighet ska du fylla i frågeformuläret " via Mina sidor. Om du inte använder dig av Mina sidor ska du skicka in motsvarande blankett. Denna blankett får du från oss.

Starta nytt företag 

Om du håller på att starta ett företag ska du fylla i frågeformuläret "Håller på att starta företag" via Mina sidor. Du kan läsa mer om vad som gäller här.

Bostadsrättsförening

Om du sitter med i styrelsen i en bostadsrättsförening vill vi att du skickar in blanketten ”Frågeformulär ledamot/suppleant i bostadsrättsförening”. Denna blankett får du från oss.