Bisyssla

Skriv ut

En bisyssla i arbetslöshetsförsäkringens mening är ett extraarbete i form av en anställning eller en egen verksamhet som du haft vid sidan av ett heltidsarbete. Detta framgår av 39 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

För att vi ska kunna pröva om ditt extraarbete/egna verksamhet är en bisyssla ska du skicka in arbetsgivarintyg för extraarbetet eller ett arbetsintyg för företagare för den egna verksamheten.

För att vi ska godkänna ditt extra arbete som en bisyssla krävs det att du har arbetat i bisysslan jämsides med ditt heltidsarbete i minst tolv månader innan arbetslösheten och att anställningen/den egna verksamheten inte utgör ett hinder för att ta lämpligt heltidsarbete.

Dessutom krävs att inkomsten från extraarbetet i form av en anställning i genomsnitt inte har överstigit sex gånger grundbeloppet per vecka (för närvarande 3060 kronor) över en tolvmånadersperiod. Om den överstiger 3060 kronor per vecka ska arbetet deklareras på kassakortet. Om du har haft ett extraarbete i en egen verksamhet och inkomsten överstiger 3060 kronor per vecka görs ett avdrag på utbetald ersättning från a-kassan med det överskjutande beloppet.

Om vi bedömer att ditt extraarbete/egna verksamhet är en bisyssla får du ett separat beslut om detta. Den tid som du arbetar i din bisyssla ska då inte fyllas i på tidrapporterna.

Utökning av tid i bisysslan 

Om du har ett extraarbete i form av en anställning som godkänd bisyssla och arbetstiden utökas upphör arbetet att vara en bisyssla från och med det datum bisysslan utökats. All arbetad tid ska därmed deklareras och reducerar din arbetslöshetsersättning. Detta gäller även om inkomsten inte ändras.

Om du har en egen verksamhet som godkänd bisyssla och arbetstiden i verksamheten utökas bedöms du som företagare och rätten till arbetslöshetsersättning upphör helt. Observera att utökningen inte behöver vara under arbetslöshet, du kan anses vara företagare ändå. Sker någon förändring i tid är du skyldig att själv omedelbart meddela detta till a-kassan.

Utökning av inkomst i bisysslan 

Om inkomsten i den godkända bisysslan utökas så att den överstiger gränsen 3060 kronor per vecka, ska arbetslöshetsersättningen veckovis minskas med det belopp som överstiger 3060 kronor.

Sker någon förändring av inkomsten är du skyldig att själv omedelbart, senast inom två veckor, meddela detta till a-kassan.

Kontroller

Vi kan komma att be dig om att sända in uppgifter till a-kassan om hur du har arbetat i din bisyssla. Om du har en bisyssla i form av en anställning ska du sända ett arbetsgivarintyg. Har du din bisyssla i form av en egen verksamhet ska du sända in ett arbetsintyg för företagare samt kopia av din självdeklaration inklusive näringsbilagan.