Arbetsvillkor, Kvalificeringstid och Överhoppningsbar tid

Skriv ut

För att få rätt till arbetslöshetsersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor under kvalificeringstiden.

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret för rätt till ersättning uppfylls om man inom kvalificeringstiden har:

  • förvärvsarbetat minst 60 timmar per kalendermånad i minst sex månader, eller 
  • förvärvsarbetat  minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Som förvärvsarbete räknas: 

  • Reguljärt arbete 
  • Anställning med lönebidrag eller förstärkt anställningsstöd. Observera att det inte gäller särskilt anställningsstöd. 
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 
  • Arbete inom Samhall.

Som förvärvsarbete räknas också:

  • Semester eller annan ledighet med helt eller delvis bibehållen lön, dock inte ledighet på grund av sjukdom, totalförsvarsplikt eller barns födelse
  • Avgångsvederlag eller tid med ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön
  • Tid med föräldrapenningförmån, högst två månader
  • Fullgjord totalförsvarsplikt, högst två månader

Kvalificeringstid 

Kvalificeringstiden är de tolv månader som föregår din anmälan på Arbetsförmedlingen.

Du ska till a-kassan skicka in handlingar som styrker om du uppfyller ett arbetsvillkor. Detta gör du genom att begära arbetsgivarintyg från alla arbetsgivare du haft under kvalificeringstiden. En arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg.

Utifrån de arbetsgivarintyg som du skickar in kontrollerar a-kassan om du uppfyller ett arbetsvillkor.

Överhoppningsbar tid

I vissa fall kan din kvalificeringstid förlängas. Tid som medför att kvalificeringstiden förlängs kallas i arbetslöshetsförsäkringen överhoppningsbar tid. Kvalificeringstiden förlängs om du till exempel har varit sjuk, haft föräldrapenning och/eller gjort totalförsvarsplikt. En heltidsutbildning kan också vara överhoppningsbar tid om den är avslutad efter att du fyllt 25 år. Om du är under 25 år när studierna avslutats behöver du ha arbetat heltid i minst 5 sammanhängande månader någon gång innan studierna påbörjats för att studietiden ska kunna bli överhoppningsbar. En månad är inte överhoppningsbar om du har arbetat minst 80 timmar under månaden, även om du till exempel har varit sjuk under en del av månaden.

Den överhoppningsbara tiden är begränsad till fem år. Ett arbetsvillkor måste alltså vara uppfyllt under de senaste sex åren om det finns överhoppningsbar tid.

Övrig tid 

Om du under någon månad under kvalificeringstiden till exempel varit tjänstledig för att göra en längre resa kan den månaden inte hoppas över. I de fallen förlängs inte kvalificeringstiden.