Föreningsstämma

En ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 
Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om: 
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av verksamhetsplan och budget för arbetslöshetskassan för nästkommande år
  • fastställande av medlemsavgift
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska förrättas
  • val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val ska förrättas
  • val av valberedning
  • övriga frågor, som framlägges av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem
Ärende som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit skriftligt till styrelsen före utgången av februari månad det år föreningsstämman ska hållas.
 
Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill begärt det. Sådan stämma ska utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen begärts av minst 1/4 av ombuden.