Egen uppsägning

Skriv ut

Om du säger upp dig från ett arbete utan att ha ett nytt arbete kan du bli avstängd från arbetslöshetsersättning. Avstängningstiden markerar vikten av att man inte lämnar ett arbete förrän man funnit ett nytt. Även för den som varit egen företagare görs bedömningen om det funnits giltiga skäl att lämna arbetet. Oftast blir man avstängd i 45 ersättningsdagar. Det motsvarar nio hela veckors ersättning. Varje ersättningsperiod börjar med två karensdagar. Om du blir avstängd från ersättning behöver du först göra dina 45 avstängningsdagar och sedan dina två karensdagar innan du kan få ersättning. 

 

Undantag från reglerna från avstängning

Det finns från och med 1 oktober två undantag från reglerna från avstängning.

  • Om en arbetsgivare tar initiativ till att avsluta anställningen och det därefter görs en överenskommelse om att avsluta anställningen tidigare kan det i vissa fall inte bli en avstängning i 45 ersättningsdagar.
  • Om man blivit uppsagd från sitt arbete och inte godtar det kan man ogiltigförklara uppsägningen. Det blir då en tvist som förhandlas med fackförbundet eller som pågår i domstol. Tidigare har anställningen fortsatt fram tills att tvisten avgjorts, men nu anses personen vara arbetslös när arbetsgivaren avslutat anställningen. Det innebär att man kan ansöka om ersättning från a-kassan under tiden frågan om uppsägningen prövas. 

Giltiga skäl

Om du har haft giltiga skäl i arbetslöshetsförsäkringens mening kan du slippa avstängningen. Det krävs starka skäl för att inte bli avstängd. Följande skäl har ansetts som godtagbara i försäkringens mening:

  • att du inte har fått ut din lön från arbetsgivaren. Det ska styrkas till exempel genom kontoutdrag och facklig dokumentation.
  • att arbetet är olämpligt för dig av hälsoskäl. Detta måste styrkas med läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphörde. Det ska finnas ett utlåtande från läkaren där denne bedömer att arbetet är olämpligt för dig på grund av hälsoskäl och att du på grund av det uppmanas att säga upp dig. Möjligheter till omplacering hos arbetsgivaren måste också vara uttömda innan anställningen avslutats. Det ska intygas med intyg från arbetsgivaren att sådana försök har gjorts.
  • att du är mobbad eller trakasserad på arbetet. Insatser måste ha gjorts för att komma till rätta med problemen innan man säger upp sig. Uppgifterna ska styrkas.
  • att din arbetsgivare har flyttat arbetsplatsen till en ny ort. Den nya arbetsplatsen ligger inte på dagpendlingsavstånd från hemorten och dina hemförhållanden är sådana att hemmet inte kan flyttas utan väsentliga olägenheter för din familj.
  • att du har förbrukat dina 60 deltidsveckor vid deltidsarbetslöshet. Om du lämnar en anställning som understiger ditt arbetsutbud eller upphör att vara verksam som deltidsföretagare anses vara giltig anledning, om inkomsten av deltidsarbetet kommer att understiga fastställd dagpenning som heltidsarbetslös.

Du får beslut om du blir avstängd eller inte

Vi gör en utredning i varje enskilt fall. Vi kommer inte kunna ge några förhandsbesked utan behöver ha hela underlaget innan vi kan ta beslut. Du ges möjlighet att förklara varför du har sagt upp dig och skicka in intyg som styrker dina skäl. A-kassan beslutar därefter om du ska bli avstängd från ersättning. Generellt gäller att det krävs starka skäl för att slippa avstängningen men om du inte kunnat råda över omständigheterna som lett till den egna uppsägningen och om du vidtagit konstruktiva försök att åtgärda problemen som åberopas samt om den egna uppsägningen görs när ingen annan lösning finns, då kan det vara så att du slipper avstängningen.

Vantrivsel, lång resväg eller att du inte får den lönen du vill ha är inte giltiga skäl i försäkringens mening.

Om du blir avstängd

Om du blir avstängd från arbetslöshetsersättning kan du som mest vara avstängd fem dagar i veckan. Som avstängningsdag räknas dag som du är helt eller delvis arbetslös och anmäld på Arbetsförmedlingen. Även dag som du arbetar minst tre timmar räknas som avstängningsdag. 

Skulle du vara avanmäld från Arbetsförmedlingen, sjuk, föräldraledig eller av någon annan anledning förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande skjuts avstängningstiden framåt. När 112 kalenderdagar passerat efter att anställningen är avslutad kan du ha rätt till ersättning. Observera att kalenderdagsregeln är en alternativregel för dig som inte är anmäld som arbetssökande.

Om du orsakat att anställningen upphört

Om du på grund av otillbörligt uppförande skilts från ditt arbete så kommer du att blir du avstängd från rätt till arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar.

Det behöver finnas grund för avsked och det kan handla om att ditt agerande har skadat arbetsgivaren. Till exempel kan det handla om stöld, förskingring, illojalitet, våld eller hot om våld. Det kan även handla om att du varit frånvarande från arbetet utan giltig anledning eller på annat sätt brutit mot ditt anställningsavtal. 

Om du kommer söka ersättning behöva du skicka in en kopia på uppsägningsbeskedet. 

Du bör kontakta ditt fackförbund om du tror att du kommer att bli avskedad och om du anser att det kommer att ske utan saklig grund.

Utöver arbetsgivarintyget behöver du skicka in noggrann beskrivning över vad som inträffat samt kopior av förhandlingsprotokoll om sådana finns. Du laddar upp de via Mina sidor eller skickar in de med vanlig post.

Om du har en kompletterande försäkring

Du behöver kontakta din försäkringsgivare för att få information om vad som gäller med din inkomstförsäkring om du säger upp dig själv.