Du ska söka lämpliga arbeten

Skriv ut

När du är arbetslös ska du att aktivt medverka till att hitta ett nytt lämpligt arbete. Det är viktigt att du själv är aktiv både när det gäller att söka arbete och när det gäller att få vägledning om du skulle vilja byta yrke eller vidareutbilda dig. Till Arbetsförmedlingens uppgifter hör att så snabbt som möjligt hitta ett lämpligt arbete åt dig som är arbetssökande. 

Arbetslöshetsförsäkringen är inte en yrkesförsäkring vilket innebär att du behöver söka andra typer av arbeten än de inom ditt yrkesområde. Du har inte rätt att vänta tills ”rätt jobb” dyker upp. Du har oftast inte heller rätt att endast söka arbete inom ett begränsat geografiskt område. När man bedömer om ett arbete är lämpligt för dig tittar man på tillgången på arbetstillfällen över hela arbetsmarknaden. Hänsyn ska tas till din utbildning och yrkeserfarenhet samt andra personliga förutsättningar till exempel medicinska hinder eller familjeskäl. Det geografiska och yrkesmässiga sökområdet blir större ju längre du är arbetslös. Dessutom ska: 

  • anställningsförmånerna vara förenliga med de förmåner som finns för anställda enligt kollektivavtal 
  • det inte vara arbetskonflikt på arbetsplatsen till följd av stridsåtgärd som är lovlig enligt lag och kollektivavtal 
  • arbetsförhållandena i övrigt motsvara kraven i arbetsmiljölagstiftningen när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall

Om en arbetsgivare anser att du passar för arbetet och vill anställa dig är arbetet lämpligt. Även om du själv inte tycker att du har tillräckliga kunskaper för arbetet är det arbetsgivaren som avgör om du är lämplig för arbetet.

Om Arbetsförmedlingen anvisar dig att söka ett arbete bör du göra det. Söker du inte det anvisade arbetet, meddelar Arbetsförmedlingen detta till a-kassan. Vi utreder varför du inte sökte enligt anvisningen. Du måste ha mycket starka skäl till varför du inte sökte arbetet annars påverkar det din ersättning. Om du missköter ditt arbetssökande och inte aktivt på egen hand söker lämpliga arbeten sköter du inte ditt arbetssökande. Även då får a-kassan ett meddelande från Arbetsförmedlingen och din ersättning påverkas.

Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en planering. Den ska vara individuell för varje arbetssökande och den ska vara ett hjälpmedel för både dig och Arbetsförmedlingen. Du är viktigt att du medverkar till att planeringen upprättas och att du informerar Arbetsförmedlingen om dina förutsättningar.

Om du vill fördjupa dig kan du kan läsa mer om vad ett lämpligt arbete är i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete