Uppdragstagare

En uppdragstagare åtar sig uppdrag för en eller flera uppdragsgivares räkning. Något anställningsförhållande föreligger inte och uppdragstagaren intar en mer eller mindre självständig ställning gentemot uppdragsgivaren. I arbetslöshetsförsäkringen skiljer man på självständiga och osjälvständiga uppdragstagare. Om du klassificeras som självständig ses du som företagare i försäkringens mening och har därmed inte rätt till arbetslöshetsersättning så länge som du är uppdragstagare. För dig som har en osjälvständig ställning som uppdragstagare gentemot uppdragsgivaren ska arbetslöshetsförsäkringens regler om arbetstagare tillämpas. Nedan följer en kort beskrivning av kriterier som a-kassan tar hänsyn till i bedömningen av om du ska ses som självständig eller osjälvständig uppdragstagare. En bedömning görs i varje enskilt ärende. Vid bedömningen ska a-kassan göra en prövning av samtliga omständigheter som föreligger i ärendet. Det kan finnas fler omständigheter att ta hänsyn till än de nedan uppräknade. För att en uppdragstagare ska ses som osjälvständig och därmed behandlas som en anställd är att han/hon är beredd att även ta arbeten av annat slag än de som utförs som uppdrag.

Självständig uppdragstagare
En självständig uppdragstagare bedriver oftast sin verksamhet i företagsform eller i vart fall redovisas inkomsterna skattemässigt som inkomst av näringsverksamhet. Kännetecken som kan beaktas vid bedömningen av om uppdragstagaren är att anse som självständig, det vill säga betraktas som företagare, är att han eller hon
på eget ansvar och utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivaren utför de uppdrag han/hon åtagit sig,
utför arbetet på den plats han eller hon själv bestämmer om arbetet är av den arten och det är möjligt,
kan åta sig uppdrag åt flera uppdragsgivare samtidigt,
vanligen använder egna maskiner, redskap och råvaror,
står för samtliga utgifter för arbetets utförande,
debiterar uppdragsgivaren den totala kostnaden för att utföra uppdraget enligt avtal som har träffats i förväg.
 
Osjälvständig uppdragstagare
En osjälvständig uppdragstagare har en ställning som är jämbördig med en arbetstagare. Kännetecken som kan beaktas vid bedömningen om uppdragstagaren är att anse som osjälvständig, dvs. betraktas som arbetstagare, är om han/hon
enbart ställer sin arbetskraft till förfogande,
endast säljer eller utför en typ av tjänst eller arbete,
har endast en eller möjligen två uppdragsgivare från vilka uppdragstagaren får sina uppdrag och därför har blivit beroende av,
har ett inte enbart tillfälligt förhållande till uppdragsgivaren,
ersätts för uppdraget efter den tid som har gått åt t.ex. per timma eventuellt med ersättning som bestäms i kollektivavtal,
utför uppdraget på av uppdragsgivaren bestämd plats där arbetet och tidsåtgången ofta kan kontrolleras av uppdragsgivaren,
vanligen saknar särskild lokal för verksamheten och inte har några anläggningstillgångar eller omfattande inventarier,
inte har inregistrerat firma, bolag eller dylikt.
 
Intyga riktigheten i lämnade uppgifter
En sökande ska intyga på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning. En anmälan om ändrade förhållanden ska göras så snart som möjligt och senast fjorton dagar efter det att den sökande fick kännedom om förändringen. 
 
Det kan sedan tidigare vara straffbart att genom oriktiga uppgifter orsaka fara för att arbetslöshetsersättning utbetalas felaktigt. Genom att skyldigheten att anmäla förändrade förhållanden införs i lag om arbetslöshetsförsäkring kan även underlåtenhet att fullfölja denna skyldighet vara straffbart.
 
När du får ett uppdrag ska du meddela det till a-kassan. A-kassan gör därefter en bedömning om du ska anses som en självständig eller osjälvständig uppdragstagare och om ersättningsrätt föreligger. Tänk på att alltid meddela a-kassan om du tar ett uppdrag som uppdragstagare samt om dina uppdrag förändras.
 
Informationen är översiktlig och ger inte svar på alla frågor. Önskar du ytterligare information - kontakta STs arbetslöshetskassa via e-post eller telefon.
Försäkringsregler A-Ö: