Ombud på föreningsstämman

Rätten för arbetslöshetskassans medlemmar att besluta i arbetslöshetskassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud. 
 
Antalet valda ombud ska vara sjutton. Antalet suppleanter ska uppgå till sjutton.
 
Valen av ombud och suppleanter gäller för en tid av två år.
 
Den som nominerar samt ombud och suppleanter ska vara medlemmar i STs arbetslöshetskassa.
 
A-kassan har fyra valkretsar och ombuden utses enligt följande:
 
STs arbetslöshetskassa
- Fackförbundet ST utser nio ombud och nio suppleanter för dem som är medlemmar i förbundet och a-kassan
- Försvarsförbundet utser tre ombud och tre supplanter för dem som är medlemmar i förbundet och a-kassan
- TULL-KUST utser tre ombud och tre suppleanter för dem som är medlemmar i förbundet och a-kassan
- De som inte är medlemmar i en av de tre nämnda förbunden utser två ombud och två suppleanter.
 
Fackförbundet ST, Försvarsförbundet och TULL-KUST meddelar till kassaföreståndaren vilka som är ombud och suppleanter från respektive valkrets samt i vilken ordning suppleanterna träder in.
 
De som inte är med i ovanstående förbund har möjlighet att nominera ombud och suppleanter. Nominering av ombud och suppleanter ska ske genom att medlem insänder förslag till arbetslöshetskassan före ett av styrelsen bestämt datum som anges på hemsidan. Mandaten tilldelas utifrån vem som har fått flest nomineringar. Vid lika antal nomineringar avgörs företrädet genom lottning som utförs av de förtroendevalda revisorerna. Revisorerna fastställer i vilken ordning suppleanterna träder in om de får lika röstetal.