Nomineringar

Nominering av ombud till föreningsstämman
Till stämman ska utses ombud. Enligt a-kassans stadgar ska Fackförbundet ST, Försvarsförbundet och TULL-KUST utse totalt 15 ombud och suppleanter. Utöver det har de som är med i a-kassan och men inte i något av ovanstående förbund möjlighet att nominera ombud till stämman. De som inte är med i något av bakomliggande förbund har möjlighet att nominera två ombud och suppleanter.
 
För er som är medlemmar i STs arbetslöshetskassa men inte är med i Fackförbundet ST, Försvarsförbundet eller TULL-KUST har  möjlighet att nominera två ombud och två suppleanter.
 
Nominering av kandidater till styrelsen 
Nominering av personer till posterna som ledamöter och suppleanter i a-kassans styrelse ska ske genom att en medlem sänder in förslag till arbetslöshetskassan före ett av styrelsen bestämt datum. Personerna måste vara medlemmar i STs arbetslöshetskassa.
Enligt a-kassans stadgar ska arbetslöshetskassans styrelse bestå av sju ledamöter. För var och en av dessa ska det finnas en personlig suppleant. En ledamot och en suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för två år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas.
 
Nominering av kandidater som föreningsrevisorer
Nominering av personer till posterna som förtroendevalda revisorer ska göras genom att en medlem sänder in förslag till arbetslöshetskassan före ett av styrelsen bestämt datum. Personerna måste vara medlemmar i STs arbetslöshetskassa.
Enligt a-kassans stadgar ska arbetslöshetskassan ha två revisorer, jämte en auktoriserad revisor. För var och en av de tre revisorerna ska det finnas en personlig suppleant. De förtroendevalda revisorerna och deras suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma för två år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval ska förrättas.
 
Arbetslöshetskassans styrelse utser den auktoriserade revisorn och dennes suppleant efter genomförd upphandling.