Bra att veta för dig som är arbetslös

Här får du information om hur du ansöker om ersättning och vad som gäller under tiden som du är arbetslös. Om du tidigare har haft ersättning från a-kassan och återkommer inom ett år finns det möjlighet att du kan få fortsätta på din tidigare beviljade ersättningsperiod.

Din första arbetslösa dag ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen och meddela att du ska ansöka om ersättning från a-kassan. Det finns även möjlighet att registrera dig på Arbetsförmedlingen och boka tid för ditt första möte med e-legitimation. Du skapar ett konto på arbetsformedlingen.se med e-legitimation. Du kan boka ett möte via en dator och på mobila enheter. Läs mer om hur du gör på Arbetsförmedlingens hemsida under skriv in dig. Du kan tidigast få ersättning från och med den dag som du är anmäld på Arbetsförmedlingen. 

Mina sidor
Du ansöker om arbetslöshetsersättning genom att logga in på Mina sidor. Du loggar in på Mina sidor med hjälp av E-legitimation. På www.E-legitimation.se kan du läsa mer om E-legitimation och om hur du ansluter dig till den tjänsten. 

Via Mina sidor kan du rapportera din tid på tidrapporter till a-kassan. Du kan också fylla i och skicka in blanketter, ladda upp dokument, skicka meddelanden till a-kassan. Du sköter hela din ansökan via Mina sidor. När vi gått igenom ditt ärende kommer du få information om det du behöver göra för att vi ska kunna ta beslut i ditt ärende. Kommuniceringar och beslut skickas via Mina sidor.

Kontakta a-kassan om du inte vill eller kan använda dig av Mina sidor.
 
Ansökan om arbetslöshetsersättning
För att a-kassan ska kunna pröva din ersättningsrätt behöver du skicka in följande handlingar:
- Blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”
- Blanketten ”Arbetsgivarintyg” med eventuell bilaga
- Blanketten ”Intyg om studier” om du har studerat de senaste tolv månaderna
- Blanketten ”Arbetsintyg för företagare” om du har ett företag, läs även mer under ”Försäkringsregler A-Ö / Företagare
- Tidrapport
 
De flesta blanketter fylls i via Mina sidor. Om du inte använder dig av Mina sidor finns alla blanketter du behöver på hemsidan under rubriken "Blanketter". Arbetsgivarintyg fyller din arbetsgivare i på arbetsgivarintyg.nu.
 
A-kassan handlägger ditt ärende så fort som möjligt. Handläggningstiden kan variera över tid. A-kassan kan tidigast fatta beslut om din ersättningsrätt när din första tidrapport kommit in. Första tidrapporten kan du skicka in när du varit arbetslös i en vecka. 
 
Kontrollera att din arbetsgivare har fyllt i arbetsgivarintyget med korrekta uppgifter. Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”. Saknas det uppgifter måste a-kassan skicka en begäran till dig om att du ska komplettera dessa.
 
Din arbetslöshetsersättning baseras på det arbete du har utfört under de senaste tolv månaderna, den så kallade kvalificeringstiden. Om du till exempel har varit sjuk, föräldraledig eller studerat på heltid kan kvalificeringstiden förlängas.
 
Redovisning av vad du har gjort på tidrapporter
Du redovisar din arbets- eller arbetslöshetssituation på tidrapporter. Alla dagar ska vara ifyllda, även lördag och söndag. Du får hjälp via Mina sidor att fylla i dina tidrapporter.
 
Det är viktigt att du fyller i tidrapporterna korrekt. Kontakta a-kassan om du är osäker på hur du ska göra. Felaktigt ifyllda uppgifter kan leda till att du kan bli återbetalningsskyldig för utbetald ersättning. I vissa fall kan du även bli utesluten ur a-kassan eller  frånkänd ersättning samt polisanmäld. Läs därför igenom informationen på Mina sidor noggrant.
 
Du ska fylla i de timmar du arbetar under kolumnen för arbete. All tid med jour eller beredskap ska också rapporteras som arbete på tidrapporten. Dina redovisade tidrapporter ska stämma överens med de uppgifter som du lämnar till din arbetsgivare.
 
Om du har en anställning med fastställd procent av heltid alternativt går på schema ska du fylla i sysselsättningsgrad i dina tidrapporter. Mertid fylls i under kolumnen för arbete.
 
Om du gör ett längre uppehåll i ersättningsperioden, på grund av till exempel arbete, studier, sjukdom och/eller föräldraledighet, räcker det att du meddelar det på din sista tidrapport . Du ska också meddela Arbetsförmedlingen om du inte längre är arbetssökande.
 
En ansökan om ersättning kan göras hos a-kassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser. Om det sker senare går rätten till ersättning för perioden förlorad om det inte finns synnerliga skäl.
 
Om du åter blir arbetssökande inom tolv månader ska du besöka Arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen för att åter bli påanmäld. Du kan även som vi nämnt tidigare registrera dig elektroniskt via Arbetsförmedlingens hemsida. Du behöver med intyg styrka vad du gjort under uppehållet i ersättningsperioden. Om du fått ersättning från Försäkringskassan behöver du inte skicka in intyg om detta, a-kassan hämtar själv den uppgiften.
 
Om du börjar arbeta i mindre omfattning än heltid
Om du börjar arbeta i mindre omfattning än heltid ska du så fort som möjligt skicka in en kopia av anställningsavtalet. Om du har en schemalagd anställning ska du också bifoga schemat. 
 
Om du arbetar mindre än heltid och samtidigt får arbetslöshetsersättning begär a-kassan in arbetsgivarintyg var sjätte månad. 
 
Blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”
Om någon av de uppgifter du lämnat på blanketten ”Anmälan om arbetslöshet” ändras, ska du omgående lämna in en ny anmälan till a-kassan. En anmälan om ändrade uppgifter måste göras inom 14 dagar efter det att förändringen har skett.
 
Studier under arbetslöshet
Huvudregeln är att du inte kan studera samtidigt som du uppbär arbetslöshetsersättning men det finns undantag. Du kan få studera på deltid under maximalt 20 veckor under en ersättningsperiod. Studierna får inte vara mer än 50 procent av heltid. Kontakta a-kassan ifall du vill studera med arbetslöshetsersättning. Tänk på att du bör lämna in en ansökan om att få studera på deltid innan du påbörjar dina eventuella studier, detta för att undvika att felaktig ersättning utgår om du får avslag på din ansökan. Ansökningsblanketten skickas in via Mina sidor. Blanketten kan även skrivas ut från hemsidan. Till din ansökan om att få studera deltid under arbetslösheten behöver du även skicka in en kopia på antagningsbeskedet och/eller studieplan där kurs/ämne och omfattning av studierna framgår. Om vi inte godkänner dina deltidsstudier har du ingen rätt till arbetslöshetsersättning om du börjat studera.
 
Förtida uttag av tjänstepension/PPM-pension/ålderspension
Om du under arbetslösheten ansöker om pension, tjänstepension, premiepension och/eller förtida uttag av ålderspension ska du omedelbart anmäla detta till a-kassan. En anmälan om ändrade uppgifter måste göras inom 14 dagar efter det att förändringen har skett. Detta gäller även om du ännu inte fått någon utbetalning. Din dagpenning reduceras med pensionsbeloppet. Du kan läsa mer om reglerna för pensionsavdrag här.
 
Elektroniskt informationsutbyte mellan a-kassorna, FK och CSN
A-kassorna, Försäkringskassan och CSN utbyter information med varandra elektroniskt. Genom det elektroniska informationsutbytet kan a-kassorna få uppgifter om vilka ersättningar som betalats ut från Försäkringskassan och CSN. På samma sätt kan Försäkringskassan få uppgift om utbetalningar från a-kassorna.
 
Informationsutbytet innebär ingen skillnad vad gäller din uppgiftsskyldighet till a-kassan. Du måste således deklarera dina kassakort korrekt och fortfarande informera a-kassan om du börjar studera, får pension i någon form, får beslut om förändrad pension eller annat som kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.
 
Underrättelseskyldighet
A-kassan är skyldig enligt lag att underrätta Migrationsverket, Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, andra a-kassor och kommunerna om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med för högt belopp.
 
Ersättningsperiod
En ersättningsperiod är 300 dagar. Den inleds med 6 dagars karens. Om du är helt arbetslös under en vecka erhåller du i normala fall fem ersättningsdagar. Om du är arbetslös del av vecka beräknas antalet dagpenningbelopp enligt en omräkningstabell med utgångspunkt från din fastställda arbetstid.
 
Deltidsarbete och ersättning från a-kassan
När du arbetar eller har en anställning på deltid kan du få arbetslöshetsersättning 60 veckor inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då du inte arbetar eller har någon anställning.
 
Deltidsarbete är allt arbete som understiger ditt arbetsutbud per vecka.
 
Varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete kommer räknas som en deltidsvecka.
 
Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer, även timanställningar. Även semester räknas som arbete. Begränsningsregeln gäller endast veckor då du får ersättning från a-kassan, inte veckor då du får aktivitetsstöd. Veckor där du påbörjat eller avslutat en anställning räknas men inte om det bara dragits karens.
 
Du som är ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge är boende helt eller delvis i ditt hem, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har förbrukat dina 60 deltidsveckor. Mer information om detta kan du få från Arbetsförmedlingen. 
 
Utbetalning av arbetslöshetsersättning
Arbetslöshetsersättningen betalas ut en gång i månaden. Utbetalningen sker torsdagen i den vecka där den 24:e infaller genom Swedbanks utbetalningssystem. Har du ett konto i Swedbank kommer ersättning att sättas in på det kontot. Om du inte har konto på Swedbank, utan på en annan bank, bör du kontakta Swedbank innan utbetalningen och lämna uppgifter om till vilken bank och kontonummer du vill att din ersättning ska överföras till. I annat fall får du en utbetalningsavi hemskickad. På denna avi finns möjlighet att lämna uppgift om bank och kontonummer där kommande utbetalningar ska sättas in. 
 
Om du inte lämnar bankkontonummer vid den första kontantutbetalningen kommer en uttagsavgift per utbetalningsavi att tas ut av banken. Har du inget bankkonto bör du öppna ett för att inte behöva betala uttagsavgift. Kom ihåg att kontakta ett Swedbankkontor om du väljer att öppna ett konto i en annan bank. Du kan också gå in på www.swedbank.se/kontoregister och anmäla vart din ersättning ska överföras. 
 
Fullmakt
Om du vill att någon annan än du själv ska kontakta a-kassan måste den personen ha en fullmakt från dig. Fullmakten finns under rubriken ”Blanketter” på hemsidan.
 
Den ifyllda fullmakten ska skickas i original till den adress som finns på blanketten.
 
Om du har inkomstförsäkring som administreras av Bliwa Skadeförsäkring 
För att a-kassan ska kunna lämna uppgifter om din arbetslöshetsersättning till Bliwa Skadeförsäkring krävs en fullmakt från dig. Fullmakten finns under rubriken ”Blanketter” på hemsidan.
 
Den ifyllda fullmakten ska skickas i original till den adress som finns på blanketten. Du måste även göra en skriftlig anmälan till Bliwa.
 
Avgift till fackförbundet
Du som är ansluten till ett fackförbund måste själv ta kontakt med fackförbundet och meddela ändrad inkomst för eventuell avgiftsreducering.